Vorwort مقدمه

قدرت یادگیری زبان در کودکان و نوجوانان خارق العاده است
تحقیقات نشان داده است که کودکان دو زبانه  مزایای بیشتری در یادگیری زبانهای بعدی دارند و میتوانند بسیاری از اطلاعات کسب شده در یک زبان را به زبان دیگر منتقل کنند به‌شرط آن که بطور جدی و با برنامه‌ای مرتب و پیگیر این کار ادامه یابد
هدف افزودن زبان دوم است یعنی‌ کودک زبان جدید را بدون از دست دادن زبان اول یاد می‌گیرد و از هر دو زبان همزمان در حد بالا استفاده می‌کند. دو زبانی‌ به این نحو عملکرد کلی‌ مثبتی در تمامی مراحل رشد و تکامل کودک دارد.
در غیره اینصورت اگر فقط زبان دوم پیشرفت کند و زبان اول مطابق سن کودک پیشرفت نداشته باشد، این وضعیت میتواند احتمالا در توسعه و فرایند یادگیری بطور کلی‌ تاثیر منفی‌ داشته باشد. برای اطمینان از اینکه دانش آموزان از لحاظ شناخت و دانش در زبان دوم پیشرفت و موفقیت کامل داشته باشند لازم است که در زبان اول رشد و توسعه کافی‌ در زمینه کتبی‌ و شفاهی‌ را داشته باشند
.
علاوه بر آن این نکته نیز مورد تأئید جامعه ‌شناسان است که فرزندان مهاجران خارجی اگر با زبان مادری خود آشنا نباشند و آن را نیاموزند بیشتر دچار بحران‌های روحی و گرفتاری‌های ناشی از دو فرهنگ بودن می‌شوند و شخصیت آنان به طور کامل رشد نمی‌کند..

با کلید زبان مادری طفل ارتباطی متعادل و هماهنگ با فرهنگ قبلی خود برقرار کرده و از آن طریق با دنیای پدر و مادر خود آشنا می‌شود. در عین حال چون زبان کشور جدید خود را نیز آموخته است، لذا نیمی از وجودش را بیگانه و خالی و تهی از مفهوم احساس نمی‌کند.

زبان تنها یکی از مظاهر فرهنگی و وسیله بیان و تعبیر بخشی از فرهنگ است، لذا آن را باید برای شناساندن سایر بخش‌ها و جلوه‌ها به کار گرفت و اطفال را به آداب و رسوم زیبا و جشن‌ها و داستان‌ها و افسانه‌ها و هنر و ادبیات و مظاهر دیگر فرهنگ ایرانی آشنا و علاقمند کرد، به نحوی که به فارسی دانستن افتخار کنند
و بهره‌ بردن از آن همه سرمایه‌های تمدّنی کهن را غنیمت دانند و از عمق دل راضی و خشنود باشند

 

 والدین موظف هستند با تشویق به یادگیری زبان و فرهنگ به فرزند خود در  پیشرفت هویت و بالابردن  عزت نفس او کمک کنند
 آنچه که در زمینه آموزش زبان مادری مهم و ضروری است تصمیمی است قاطع و خستگی ناپذیر همراه با تشویق و ترغیب و ایجاد شوق در کودکان و نوجوانان و 
همکاری دست به دست والدین و آموزگاران
 
زبان مادری پایه و اساس هویت یک شخص است (UNESCO 2003).
کودکان بین المللی، کودکانی نیستند که به همه جا تعلق دارند، بلکه کودکانی هستند که می‌دانند به کجا تعلق دارند، ولی‌ میتوانند در همه جای دنیا، فرهنگ‌ها و زبان‌های دیگر براحتی ارتباط برقرار کنند و جای خود را پیدا کنند.

Ann-Christine Marttinen (Eurocomet 92).
Das Erlernen einer Sprache ist ideal für Kinder und Jugendliche
Untersuchungen haben gezeigt, dass zweisprachige Kinder mehr Vorteile beim Erlernen nachfolgender Sprachen haben und einen Großteil der in einer Sprache gewonnenen Informationen in eine andere übertragen können, vorausgesetzt, sie werden ernsthaft und mit regelmäßigen und konsistenten Programmen fortgesetzt.
Ziel ist es, eine zweite Sprache hinzuzufügen, dh das Kind lernt die neue Sprache, ohne die erste Sprache zu verlieren, und verwendet beide Sprachen gleichzeitig. Die Zweisprachigkeit hat somit in allen Stadien der kindlichen Entwicklung eine positive Gesamtleistung.
Andernfalls kann sich diese Situation negativ auf die Entwicklung und den Lernprozess im Allgemeinen auswirken, wenn sich nur die zweite Sprache entwickelt und die erste Sprache nicht entsprechend dem Alter des Kindes weiterentwickelt wird. Um sicherzustellen, dass die Schüler in Bezug auf Erkenntnis und Wissen in der zweiten Sprache voll entwickelt und erfolgreich sind, ist es erforderlich, dass sie in der ersten Sprache sowohl schriftlich als auch mündlich über ein ausreichendes Wachstum und eine ausreichende Entwicklung verfügen.
.
Darüber hinaus wird von Soziologen befürwortet, dass Kinder ausländischer Einwanderer, wenn sie mit ihrer Muttersprache nicht vertraut sind und diese nicht lernen, eher unter psychischen Krisen und Problemen leiden, weil sie aus zwei Kulturen stammen, und ihre Persönlichkeit sich nicht vollständig entwickelt.
 
Mit dem Muttersprachenschlüssel stellt das Kind eine ausgewogene und harmonische Beziehung zu seiner früheren Kultur her und lernt dadurch die Welt seiner Eltern kennen. Gleichzeitig hat er, weil er die Sprache seines neuen Landes gelernt hat, nicht das Gefühl, dass die Hälfte seiner Existenz fremd, leer und bedeutungslos ist.
 
Sprache ist nur eine der kulturellen Manifestationen und Ausdrucks- und Interpretationsmittel eines Teils der Kultur. Sie sollte daher verwendet werden, um andere Teile und Manifestationen und Kinder mit schönen Bräuchen und Feiern und Geschichten und Legenden sowie Kunst und Literatur und anderen Manifestationen vertraut zu machen. Die iranische Kultur machte sie vertraut und interessiert, so dass sie stolz darauf wären, Persisch zu sprechen
Und all diese alten zivilisierten Hauptstädte auszunutzen und mit der Tiefe des Herzens zufrieden und zufrieden zu sein.
 
 
 Eltern werden ermutigt, ihrem Kind zu helfen, ihre Identität und ihr Selbstwertgefühl zu verbessern, indem sie es ermutigen, Sprache und Kultur zu lernen.
 Was im Bereich der Muttersprachenerziehung wichtig und notwendig ist, ist eine entscheidende und unermüdliche Entscheidung sowie die Ermutigung und Motivation von Kindern und Jugendlichen.
Zusammenarbeit Hand in Hand mit Eltern und Lehrern
 
Die Muttersprache ist die Grundlage für die Identität einer Person (UNESCO 2003).
Internationale Kinder sind keine Kinder, die überall hingehören, sondern Kinder, die wissen, wo sie hingehören, aber überall auf der Welt können Kulturen und andere Sprachen leicht kommunizieren und ihren Platz finden.

 


Das Erlernen einer Sprache ist ideal für Kinder und Jugendliche
Untersuchungen haben gezeigt, dass zweisprachige Kinder mehr Vorteile beim Erlernen nachfolgender Sprachen haben und einen Großteil der in einer Sprache gewonnenen Informationen in eine andere übertragen können, vorausgesetzt, sie werden ernsthaft und mit regelmäßigen und konsistenten Programmen fortgesetzt.

Ziel ist es, eine zweite Sprache hinzuzufügen, dh das Kind lernt die neue Sprache, ohne die erste Sprache zu verlieren, und verwendet beide Sprachen gleichzeitig. Die Zweisprachigkeit hat somit in allen Stadien der kindlichen Entwicklung eine positive Gesamtleistung.

Andernfalls kann sich diese Situation negativ auf die Entwicklung und den Lernprozess im Allgemeinen auswirken, wenn sich nur die zweite Sprache entwickelt und die erste Sprache nicht entsprechend dem Alter des Kindes weiterentwickelt wird. Um sicherzustellen, dass die Schüler in Bezug auf Erkenntnis und Wissen in der zweiten Sprache voll entwickelt und erfolgreich sind, ist es erforderlich, dass sie in der ersten Sprache sowohl schriftlich als auch mündlich über ein ausreichendes Wachstum und eine ausreichende Entwicklung verfügen.
.
Darüber hinaus wird von Soziologen befürwortet, dass Kinder ausländischer Einwanderer, wenn sie mit ihrer Muttersprache nicht vertraut sind und diese nicht lernen, eher unter psychischen Krisen und Problemen leiden, weil sie aus zwei Kulturen stammen, und ihre Persönlichkeit sich nicht vollständig entwickelt.
 
Mit dem Muttersprachenschlüssel stellt das Kind eine ausgewogene und harmonische Beziehung zu seiner früheren Kultur her und lernt dadurch die Welt seiner Eltern kennen. Gleichzeitig hat er nicht das Gefühl, dass die Hälfte seiner Existenz fremd, leer und bedeutungslos ist.
 
Sprache ist nur eine der kulturellen Manifestationen und Ausdrucks- und Interpretationsmittel eines Teils der Kultur. Sie sollte daher verwendet werden, um Kinder mit schönen Bräuchen und Feiern und Geschichten und Legenden sowie Kunst und Literatur und anderen Manifestationen vertraut zu machen. 
 
 
Eltern sind aufgefordert, ihrem Kind zu helfen, ihre Identität und ihr Selbstwertgefühl zu verbessern, indem sie es ermutigen, Sprache und Kultur zu lernen.
Was im Bereich der Muttersprachenerziehung wichtig und notwendig ist, ist eine entscheidende und unermüdliche Entscheidung sowie die Ermutigung und Motivation von Kindern und Jugendlichen in Zusammenarbeit mit Lehrern Hand in Hand.
 
Die Muttersprache ist die Grundlage für die Identität einer Person (UNESCO 2003).
Internationale Kinder sind keine Kinder, die überall hingehören, sondern Kinder, die wissen, wo sie hingehören, aber überall auf der Welt mit Kulturen und andere Sprachen leicht kommunizieren und ihren Platz finden können.