مدرسه فارسی نونهالان با سالها تجربه آموزش زبان فارسی زیر نظر دبیر رسمی‌ آموزش و پرورش اتریش

 
کلاسهای حضوری کودکان و نوجوانان 

۱۲ شنبه ها، ساعت ۱۰ تا 

Persisch für Kinder und Jugendliche
samstags von 10:00- 12:00

 

 

آغاز سال تحصیلی‌  ۲۰۲۲/۲۳: شنبه ۱۷ سپتامبر

ثبت نام برای شاگردان جدید و کلاس بندی شاگردان: ۱۰ الی‌ ۱۱
شروع کلاس ها: ۱۱ الی‌ ۱۲ 

 

 

 Beginn des Schuljahres 2022/23: Samstag 17. Sep

 Anmeldung für neue Schüler und Einstüfung der Schüler: 10 bis 11
Unterrichtsbeginn: 11 bis 12

 

 ثبت نام آنلاین:

Online Anmeldung: nonahalan@chello.at

 

 

 

 


 

 

 

Kontakt 

nonahalan@chello.at

Facebook: https://www.facebook.com/groups/nonahalan

ثبت نام برای کلاس‌های حضوری و آنلاین سال تحصیلی‌ ۲۰۲۰/۲۱
روز شنبه ۲۷ یونی‌، ساعت ۱۲-۱۳ در محل Stadtpark وین
محوطه چمن روبروی Labertrunkbrunnen
تلفن تماس: ۰۶۹۹۱۹۵۲۰۱۸۸